בתי הזיקוק, שינוי יעוד בחלק מחלקות 13,18,34,36 38,40,48 בגוש 11223 למתקן לי

תוכנית ג/ 1063

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בתי הזיקוק, שינוי יעוד בחלק מחלקות 13,18,34,36 38,40,48 בגוש 11223 למתקן לי
מספר: ג/ 1063
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מטרת התכנית היא לשנות את יעוד הקרקע משטח
חקלאי לאיזור המיועד למתקן ליצור חשמל עבור
בית-הזיקוק.
ב. לקבוע הוראות לשמירה על איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
בקשת של נחל הקישון הישן, דרומה מבית הזיקוק של
חברת בתי-זיקוק לנפט בע"מ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11223חלק13, 18, 34, 36, 40, 48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1063/ אשינוי יעוד בשטח דרומי מערבית למתקן ליצור חשמלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/11/1985
פרסום לאישור ברשומות22/08/1985תאריך פרסום: 22/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3240. עמוד: 3237. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית14/02/1984
פרסום להפקדה ברשומות18/11/1982תאריך פרסום: 18/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. עמוד: 261. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון בהפקדה02/11/1982
קבלת תכנית02/11/1982