גבעה 106 אילת

תוכנית 2/ 02/ 115/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעה 106 אילת
מספר: 2/ 02/ 115/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת 325 יחידות דיור, מתקן הנדסי ותוספת זכויות בניה לשני גני-ילדים בשטח ציבורי קיים, ע"י שינויים בייעוד הקרקע וקביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה וע"י איחוד וחלוקת המגרשים בהסכמת הבעלים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי הקרקע :עתודה, שטח בניה גבוהה ושטח למוסדות ציבור; למגורים ג', מתקנים הנדסיים, שביל ומבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
2. קביעת השימושים המותרים ליעודי קרקע.
3. קביעת הוראות בניה עבור בניה למגורים, מתקניים הנדסיים,מבנים ומוסדות ציבור לחינוך לרבות
תוספת זכויות בניה לשני גני ילדים בשטח ציבורי קיים.
4. קביעת גובה מרבי (אבסולוטי) למבנים בהתאם להנחיות ענף הגבלות בניה ? רשות התעופה האזרחית.
5. הנחיות בניה.
6. הנחיות לעיצוב מבנים.
7. קביעת שלבים והתניות לביצוע.
8. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
9. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 194500
קואורדינטה Y 385250

גבעה 106 ? דרך יותם , בין פינות רחובות אילות ודרך חטיבת הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק86
40039חלק2-3, 76, 37-38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןפירוט
תוכנית2/ 03/ 115/ 11מגורים רווישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות06/12/2012
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 724. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/09/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית14/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2012
קבלת תכנית22/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה להקלות מתמ"א 3 ותמ"א 23201200114/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200220/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה