גבעולים

תוכנית 7/ מק/ 2070

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גבעולים
מספר: 7/ מק/ 2070
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בניין בקטעים מסויימים במבנה:
עד 4.80 מ' (במקום 5.0 מ') בצד הדרך.
ועד 1.95 (במקום 3.0 מ') בחזית צדדית - כמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבגבעולים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100356חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 234/ 8מושב גבעוליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200502502/10/2005