גבעת נילי

תוכנית ג/ 920

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעת נילי
מספר: ג/ 920
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח פיתוח של המושב גבעת נילי.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום
התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למינהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שוות המסדירות את מגורי האדם,
מבני צבור ושרותים ובניני משק באזורים בהם
מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבים של פיתוח, שיחייבו
את מבציע התכנית.
ז. הרחבת נחלות. (אזור מגורים מיוחד) ע"י תוספת
מגרשי בניה, למשק ההורים, עבור בנים ממשיכים .
ח. יעוד שטחים למגורים לבעלי מקצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהאלונהגבעת ניל"י

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ניל'י

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12060חלק1-2, 24-33, 35-45, 47-55, 81-873-4, 11-22, 46, 92
12062חלק31-508-22, 52-54, 92
12074חלק1-8, 87
12093חלק11-22, 87
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/1983תאריך פרסום: 24/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2897. עמוד: 1204. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית04/05/1982
פרסום להפקדה ברשומות28/08/1980תאריך פרסום: 28/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2654. עמוד: 2325. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה29/01/1980
קבלת תכנית29/01/1980