גגונים

תוכנית חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גגונים
מספר: חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לקבוע כללי עיצוב לגגונים וכן הוראות לבליטתם למרווחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 1400/ יבמבנים במרווחים, חיפה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/04/2004תאריך פרסום: 29/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5293. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים25/03/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/11/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/09/2003תאריך פרסום: 24/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5227. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/2003