גוש אומן (ניר היפה ,מלאה,גדיש,מרכז אומן)

תוכנית ג/ 14970

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גוש אומן (ניר היפה ,מלאה,גדיש,מרכז אומן)
מספר: ג/ 14970
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר את השימושים הקיימים
לאפשר חלוקה למגרשים באזור מגורים ב' - תוספת 14 יח"ד.
להשלים הוראות בדבר זכויות והגבלות בניה בכל האזורים.
להבטיח תנאים סביבתיים נאותים
קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי הקרקע בתכנית
קביעת הוראות בניה ליעודי השטחים: שטח מבנים, גובהם, מרווחי בניה, צפיפות וכו'
קביעת הנחיות לעיצוב אדר'.
קביעת תנאים לביצוע התוכנית
מתן הנחיות לטיפוח השטחים הפתוחים
קביעת הנחיות סביבתיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמלאה
צפוןהגלבועהגילבועאומןאומן
צפוןהגלבועהגילבועניר יפה
צפוןהגלבועהגילבועגדיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20734כל הגוש
20735כל הגוש
20782חלק1-19, 21-30, 33-48, 57-65, 67-68, 72-74, 76-77, 81, 84, 87, 89-91, 93-96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114
20783חלק7, 14
20784חלק11-13, 183, 17
20785כל הגוש
20786חלק48-63, 66, 72, 74-109, 111-114, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184115
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 179מרכז אומן, שינוי לג / במ / 70.שינוי
תוכניתג/ 11285שכונת בנים ניר יפה, מתאר 1שינוי
תוכניתג/ 3933ישובי אומן -תענךשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3159. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים18/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/05/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/05/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4561. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2006. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/09/2004
קבלת תכנית06/09/2004