גז/ טבעי, תכנית הגשה - נס ציונה

בקשה ועדה מקומית מר/ נס/ רשגז/ ח/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: גז/ טבעי, תכנית הגשה - נס ציונה
מספר: מר/ נס/ רשגז/ ח/ 01
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חברת "סופר אנ.ג'י" - הקמה והפעלה של רשת לחלוקת גז טבעי בלחץ נמוך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - רשות רישוי למתקני גז טבעי201100815/11/2011