גז/4/102

תוכנית גז/ 102/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גז/4/102
מספר: גז/ 102/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים וקביעת
הוראות בניה.
ב. יעוד שטח לש.צ.פ. ולשטח מסחרי.
ג. קביעת דרך חדשה ובטול דרך מאושרת.
ד. קביעת ביצוע פיתוח.
ה. הוראות בדבר ביצוע פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאי

תיאור המיקום:
ישוב: בית חשמונאי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3879חלק
3880כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 102בית חשמונאישינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1990
פרסום לאישור ברשומות06/12/1990תאריך פרסום: 06/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3823. עמוד: 766. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/1990
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 30/07/1990.
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1990תאריך פרסום: 13/05/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3766. עמוד: 2803. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית17/05/1989