גזוזטראות

תוכנית חפ/ מק/ 229/ י/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גזוזטראות
מספר: חפ/ מק/ 229/ י/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי כללי עיצוב הגזוזטראות, על מנת לשפר את רווחת התושבים
ולהגדיל את הגמישות בתכנון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
כל המגרשים המיועדים למגורים בתחום תכנון העיר חיפה

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 229/ יאופן חישוב שטח הבניה למגורים במרחב התכנון המקומי חיפהשינוי
תוכניתחפ/ 229/ י/ 1תיקון מס' 1 לאופן חישוב שטח הבניה לאכסדרות וגזוזטראות.שינוי
תוכניתחפ/ 1400תכנית המתאר של חיפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/10/2003תאריך פרסום: 27/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5232. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים30/09/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר03/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/11/2002תאריך פרסום: 21/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5131. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים09/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה503325/11/2002