גן דרום הרחבה - תחנת סניקה - פרשה טכנית.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 571

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: גן דרום הרחבה - תחנת סניקה - פרשה טכנית.
מספר: מח/ ש/ 571
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
גן דרום תכנית הרחבה - תחנת סניקה - פרשה טכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותגן הדרוםגן הדרום
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901928/12/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200900419/05/2009