גן לאומי ושמורת טבע - שקמונה

תוכנית חפ/ 2080/ ג/ 1217

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן לאומי ושמורת טבע - שקמונה
מספר: חפ/ 2080/ ג/ 1217
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד הקרקע בתחום מרחב תכנון מקומי חיפה
משטח ציבורי פתוח ושטח דרך, לשטח שמורת טבע
וגן לאומי כהגדרתם בחוק הגנים הלאומיים, שמורות
טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998
על מנת לשמור על החי, הצומח והדומם בשטח, תוך
פיתוח אקסטנסיבי לרווחת הציבור.
- קביעת יעוד של שמורת טבע לשטח ים אשר הינו ללא
יעוד והנמצא בחלקו בתחום שיפוט חיפה וחלקו בתחום
שיפוט מחוז חיפה וכולו בתחום מרחב תכנון מחוז חיפה.
- מתן הוראות בשטח התכנית בנושא פיתוח נופי של השטח
והקמת תחנת מידע לציבור.
- הכרזת כל השטח הכלול בתכנית לשמורת טבע וגן לאומי
לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרי הלאום ואתרי
הנצחה התשנ"ח-1998, ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
בכניסה הדרומית לחיפה וכוללת שטח חוף וים לאורך רצועה ממערב
לפסי הרכבת מהמעבר שמתחת לפסי הרכבת בסמוך לתחנת הדלק "מקסים" מדרום ועד המכון לחקר ימים ואגמים מצפון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10744חלק1-3, 19-20, 22
10749חלק1-3, 15, 17
10750חלק6
10801חלק1-3, 17
11672חלק1, 7, 29
300018כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 1179/ אחוף התכלת, שטח צבורי פתוחשינוי
תוכניתחפ/ 1304מכון החקר הימים והאגמים - תל שקמונה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2394. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים24/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/02/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/08/2005
החלטה בדיון באישור תכנית12/10/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות12/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2551. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/12/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית11/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2001
קבלת תכנית16/09/1997