גן לאומי יער קדימה.

תוכנית מח/ 187

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן לאומי יער קדימה.
מספר: מח/ 187
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת שטח הכרזת "הגן הלאומי" עפ"י "חוק הגנים הלאומיים, שמורת הטבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה- התשנ"ח 1998 ".
2. קביעת התכליות המותרות בשטח התכנית.
3. קביעת הוראותבניה ותנאים לקבלת היתר בניה בשטחי התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרון
מרכזשרוניםצורן קדימהצורן קדימה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7816חלק1-5, 9
7817חלק2, 13, 15
7818חלק2, 20-21
7882חלק114, 12, 14
7883חלק27
7886חלק216-7, 13, 15, 17-18, 20, 22-23
8038חלק33-36, 42-45, 47-514, 16, 20, 25-29, 39, 46, 52-53, 55, 72-75
8039חלק2019, 21-24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/10/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית01/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/12/2000
קבלת תכנית02/11/2000