גן לאומי תל לכיש ותל מרשה - הרחבה

תוכנית 6/ 02/ 301

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן לאומי תל לכיש ותל מרשה - הרחבה
מספר: 6/ 02/ 301
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חיבור שני התלים המוכרזים
ליעד את השטח לגן לאומי לפי חוק הגנים לאומים ושמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח ? 1998 ולפי חוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965 .
קביעת והסדרת גבול הגן הלאומי (החדש).
הסדרת הפעילות החקלאית בתחום הגן הלאומי.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מחורש טבעי לשימור לגן לאומי.
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לגן לאומי.
ג. שינוי יעוד מגן לאומי לשטח חקלאי.
ד. שינוי יער לשטח חקלאי.
ה.לשמור על החי , הצומח והדומם במצבם הטבעי.
ו. שימור טיפוח אתרי תרבות ומורשת.
ז. שביל מחבר בין שני התלים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 188000
קואורדינטה Y 609000

בין גן לאומי תל לכיש לגן לאומי תל מראשה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3114חלק11-14, 28-29, 34
3115חלק2, 24
3118חלק14
3119חלק1-5
34184חלק16
34185חלק5, 9
34186חלק2-4, 8-11
34187חלק1-4
34191חלק1-5
34193חלק1, 5, 7
34194חלק31-2
34195חלק2
84186חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 246גן לאומי לכישכפיפות
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףפירוט
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 39תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 39 שמורות טבע וגנים לאומייםאישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.אישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות26/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/09/2011
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6290. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/08/2011
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2011
קבלת תכנית21/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/03/2011
החלטה בדיון בוולק"ח05/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה