גן לאומי תל ערד - הרחבה

תוכנית 24/ 02/ 101/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן לאומי תל ערד - הרחבה
מספר: 24/ 02/ 101/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
-ליעד את השטח לגן לאומי לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח ? 1998 ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה ? 1965.

-לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי. להגן על בית הגידול הייחודי ועל האירוס השחום.

-לאפשר ביקורי קהל באתר

עיקרי ההוראות:
1. קביעת הנחיות לשימור ערכי הטבע.
2. קביעת הנחיות להכשרת השטח למבקרים.
3. שינוי יעוד שטח חקלאי לגן לאומי
4. שינוי יעוד שטח חקלאי לא לבניה לגן לאומי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 211500
קואורדינטה Y 576000

סובב גן לאומי תל ערד ממערב ומדרום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100024חלק2
100025חלק1
100026חלק1-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 02/ 105אזור להתישבות חקלאית - יתירשינוי
תוכנית11/ 03/ 122תל ערדשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 39תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 39 שמורות טבע וגנים לאומייםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6398. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/07/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3534. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/02/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/02/2012
החלטה בדיון בוולק"ח06/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2009
קבלת תכנית12/01/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה