גני הדר חלקה 131

תוכנית גז/ 13/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גני הדר חלקה 131
מספר: גז/ 13/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החזרת ייעוד מגורים עבור חקלאים לחלקה 131 המוגדרת בתכנית גז/ 13/ 18 כשטח ציבורי פתוח על ידי שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למשק עזר בחלקה 131, בגוש 3709.

עיקרי ההוראות:
הגדרת זכויות הבניה בחלקת בניה למשק עזר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
מצפון - כביש 4233
ממערב - שטח חקלאי
ממזרח - שטח חקלאי
מדרום - שטח חקלאי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3708חלק34, 39, 88, 90-93, 95-110, 112-113, 116-117, 119-123
3709חלק100-106, 108, 111-113, 119-121, 123-126, 129-146, 149-153, 155-157, 160, 162-163, 165-174, 180179
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 13/ 18תוספת 17 מגרשים באזור מגורים חצי חקלאישינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות29/04/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/04/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2227. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים21/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/11/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית11/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/06/2008
קבלת תכנית30/04/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות