גני הדר - בעלות פרטית

תוכנית גז/ 13/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גני הדר - בעלות פרטית
מספר: גז/ 13/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א', עפ"י הוראות
סעיף 1.13 של תכנית המתאר גז / 13 / 1. 19.156 דונם
מתוך חלקה 4 בגוש 3792 הן חלקה ב' וחלקה 108 בגו
ש 3708 היא חלקה א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3708חלק108
3792חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 08/02/1993.
פרסום לאישור ברשומות28/01/1993תאריך פרסום: 28/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4080. עמוד: 1371. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 07/09/1992.
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1992תאריך פרסום: 05/07/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4022. עמוד: 3801. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1992
קבלת תכנית24/03/1992