גני הדר, גנות הדר

תוכנית גז/ 13/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גני הדר, גנות הדר
מספר: גז/ 13/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א' עפ"י הוראות
סעיף 1.13 של תכנית המתאר גז / 13 / 1
חלקה 165 בגוש 3709 היא חלקה א'.
חלקות 199-111, 51-62 , בגוש 4632 ,4633 הן חלקו
ת ב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גנות הדר
גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק165
4632חלק99-111
4633חלק51-62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1995תאריך פרסום: 30/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4354. עמוד: 638. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/06/1995
החלטה בדיון בהפקדה10/05/1995
קבלת תכנית11/04/1989