גני יוחנן

תוכנית גז/ 25/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גני יוחנן
מספר: גז/ 25/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1 איחוד חלקות וחלוקה מחדש.
2. שינוי פרצלציה במגרשים לעובדי ציבור 75 ו- 71 והפיכתם למגרשים 109 - 101.
שינוי פרצלציה במגרש חקלאי משקי 38.
3. שינוי פרצלציה במגרשים חקלאיים משקיים 47 - 43.
4. המרת שטח ציבורי פתוח לשטח בניני ציבור. שינוי תוי הדרך בין שטח בניני ציבור לבין שטח בניני משק.
5. המרת מגרשים חקלאיים משקיים 70, 49, 48, 40, 39, לשטח חקלאי - חלקות ב'.
6. הקטנת רוחב דרך מס' 4 ביטול דרך קיימת והתווית דרך חדשה מס' 5.
7. שינוי גבול תכינת מפורטת גז/ 25.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני יוחנן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3804כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 25גני יונה (גני יוחנן)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/05/1982תאריך פרסום: 20/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2814. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית09/07/1975
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401826/10/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401306/07/2004