גני יונה (גני יוחנן)

תוכנית גז/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גני יונה (גני יוחנן)
מספר: גז/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לא קיימת מטרה בתקנון

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני יוחנן

תיאור המיקום:
מרחב תכנון לודים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4621חלק29-38, 41-56, 58
4622חלק2-6, 11-42, 44, 46-59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/08/1962תאריך פרסום: 23/08/1962. מס' ילקוט פרסומים: 955. שנה עברית: התשכב .
פרסום להפקדה ברשומות10/07/1958תאריך פרסום: 10/07/1958. מס' ילקוט פרסומים: 611. שנה עברית: התשיח .
קבלת תכנית10/07/1958