גני-הדר

תוכנית גז/ 13/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גני-הדר
מספר: גז/ 13/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שמירת אופי חקלאי של הישוב, התאמת חלוקת מגרשי הבניה למיגבללות הנובעות מקביעת דרך אזורית בגבול הצפוני של התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3708חלק1-4, 58, 87-93, 95-122, 127, 138
3709חלק20, 100-106, 108, 111-113, 119-121, 123-126, 129-146, 148-153, 155-160, 162-163, 165-174, 179-180, 182-183
5440חלק23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 29/ 4קיבוץ נעןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/06/1985תאריך פרסום: 06/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3208. שנה עברית: התשמה .