גנתון

תוכנית משמ/ 34/ גז

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גנתון
מספר: משמ/ 34/ גז
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב גנתון בספרי המקרקעין לפי התשריט. ב. ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח השטח בעתיד. ג. קביעת יעדים ואזורים. ד. ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות. ה. ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור. ו. קביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים לבעלי מקצוע ובנים ממשיכים. ז. ביטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןגנתון

תיאור המיקום:
מושב גנתון והסביבה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3973חלק
3974חלק
3975חלק
3976חלק
3977חלק
3978חלק
4002חלק
4020חלק
4065חלק
4106חלק
4107חלק132
4108חלק
4109חלק
4110חלק
4111חלק13, 76-78, 124, 127, 129-132
5709חלק2-61
5710חלק2-34
5711חלק2-9
5712חלק2-67
5715חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 142/ 1קו נפט. גלילות - לוד - בילושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/05/1987תאריך פרסום: 11/05/1987. שנה עברית: התשמז .