גרופית והסביבה

תוכנית משד/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גרופית והסביבה
מספר: משד/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצורכי רישום קבוץ גרופית והסביבה
בספרי המקרקעין לפי התשריט.
ב. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.
ג. קביעת יעודים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול הוראות תכניות קודמות בעל הנוגע לחלוקת השטח לצורכי רישום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותגרופית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105חלק
39112חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 121תיקון לתכנית מפורטת - ת.ב.ע.מ. - קיבוץ גרופיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2003תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. שנה עברית: התשסד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2003
קבלת תכנית17/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים34925/09/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29031/03/2003