גשר הזיו

תוכנית ג/ 970

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גשר הזיו
מספר: ג/ 970
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתחום שטח פיתוח של קבוץ קביעת אזורים לשימושים
השונים, התווית רשת דרכים ושבילים למניהם

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו

תיאור המיקום:
ישוב: גשר הזיו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18196כל הגוש
18197כל הגוש
18198כל הגוש
18199כל הגוש
18200כל הגוש
18201כל הגוש
18204כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/11/1974תאריך פרסום: 17/11/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2063. עמוד: 401. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית13/05/1974
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1974תאריך פרסום: 06/01/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1977. עמוד: 561. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה15/07/1968
קבלת תכנית29/05/1968