דימונה על הפארק - המתחם המזרחי

תוכנית 25/ 02/ 101/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דימונה על הפארק - המתחם המזרחי
מספר: 25/ 02/ 101/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים ע"י שינוי ביעודי
קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת
הנחיות ומגבלות להוצאת היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
מקום: מזרחית לשכונת הגבעה

גושים וחלקות:
גוש: 100324 בהסדר, חלקי חלקה 1 (הסדר ישן ספר 510 דף 20)
גוש: 100326 בהסדר, חלקי חלקה 1 (הסדר ישן ספר 510 דף 20)
גוש: 39517 חלקי חלקה 120

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39517חלק120
100324חלק1
100326חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ 03/ 107/ 12בנה ביתךשינוי
תוכנית25/ 02/ 101תכנית מתאר דימונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2563. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים25/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/03/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/11/2003תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 346. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/10/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה20/01/2003
קבלת תכנית08/05/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400202/02/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים36030/11/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300120/01/2003