דימונה על הפארק - מתחמים צפוני ומערבי

תוכנית 25/ 02/ 101/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דימונה על הפארק - מתחמים צפוני ומערבי
מספר: 25/ 02/ 101/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים על ידי
שינוי ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות להוצאת היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
מקום: מרכז דימונה, מערבית לשכונת הגבעה

גושים וחלקות:
גוש 100326 ארעי חלקי חלקה 1 (הסדר ישן ספר 510 דף 20)
גוש 39519 חלקי חלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39519חלק1
100326חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ 03/ 107/ 12בנה ביתךשינוי
תוכנית25/ 02/ 101תכנית מתאר דימונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 451. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים28/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/09/2004
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות10/06/2004תאריך פרסום: 10/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5304. עמוד: 3109. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים20/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/05/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/04/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/04/2003
קבלת תכנית08/05/2002