דירות גג

תוכנית בב/ מק/ 105/ פ

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דירות גג
מספר: בב/ מק/ 105/ פ
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בדבר בניית דירות גג בבנייני מגורים חדשים, וזאת עפ"י סעיפים 62א(א)(4), (5), (8) ו - (9) לחוק, ולרבות:
10.1 שטח מינימלי לדירת הגג.
10.2 תנאים בהם דירת הגג מהווה תוספת ליחידות הדיור המותרות בבניין.
10.3 נסיגות מקו מתווה הבניין.
10.4 תנאים למתן היתר.
10.5 הוראות בינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק

תיאור המיקום:
תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי בני ברק.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 105/ ד/ 2גגותשינוי
תוכניתבב/ 105/ אתוכנית בב/ 105/ אשינוי
תוכניתבב/ 105/ בתוכנית בב/ 105/ בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/11/2005תאריך פרסום: 13/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5455. עמוד: 309. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/06/2005תאריך פרסום: 30/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5413. עמוד: 3289. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200500503/07/2005