דקל

תוכנית 7/ 03/ 291

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דקל
מספר: 7/ 03/ 291
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח של המושב מס' 6.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים מתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שוות המסדירות את מגורי אדם,
מבני ציבור ושרותים ובנייני משק, באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לפיתוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבים של הוראות
שיחייבו את מבצעי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולדקל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1981תאריך פרסום: 29/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2759. עמוד: 133. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית15/06/1981
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/1981תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1981.
פרסום להפקדה ברשומות11/12/1980תאריך פרסום: 11/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2678. עמוד: 748. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה29/09/1980
קבלת תכנית03/09/1980