דקל

תוכנית משד/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דקל
מספר: משד/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון חלוקה לצרכי רישום בספרי המקרקעין באדמות מושב דקל.

עיקרי ההוראות:
ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולדקל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100301חלק1
100303חלק3
100304חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםשינוי
תוכנית7/ 03/ 291דקלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה01/08/2007
קבלת תכנית12/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים94404/09/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים81631/10/2007