דרום הקריה

תוכנית תא/ 3000

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרום הקריה
מספר: תא/ 3000
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע הוראות ותנאים להקמת מרכז עסקים ומגורים חדש, המשלב בתוכו שטחים ציבוריים פתוחים ובנויים ושימור מבנים ועצים קיימים, ובכך לאפשר שיקום של אחד האזורים המרכזיים בעיר. כל זאת ע"י:
1.1 הגדלת זכויות הבניה מ - 287000 מ"ר שטחים עיקריים בתכנית הראשית ל - 499000 מ"ר, מתוכם ייבנו 354400 מ"ר למשרדים, 25000 מ"ר למסחר, 16900 מ"ר לשימושים ציבוריים, 62700 מ"ר למגורים (כ - 650 יח"ד), 40000 מ"ר למלונאות ו - 5100 מ"ר למתקן הנדסי.
1.2 קביעת גובה מרבי של 180 מ' מפני הים בתחום התכנית ובכפוף לאישור משרד הבטחון והמינהל לתעופה אזרחית.
1.3 הגדרת שטח ציבורי פתוח בהיקף של כ - 39 דונם בתחום התכנית כפארק מרכזי ובו עצים ומבנים לשימור כמפורט בסעיף 1.4 להלן.
1.4 הוספת מבנים לשימור ולשימור משולב בבניה החדשה על המבנים שנקבעו לשימור בתכנית הראשית. וכן קביעת הוראות באשר לשימורם ושיפוצם. מתוך כלל המבנים לשימור, ייועדו 12 מבנים לצורכי ציבור והיתר לשימושים מסחריים. שטחי המבנים לשימור יתווספו לשטחי הבניה שנקבעו לעיל.
1.5 קביעת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות ופיתוח מעברים להולכי רגל.
1.6 קביעת הוראות בינוי, עיצוב אדריכלי ופיתוח של השטחים הפתוחים והשטחים הציבוריים הכלולים בתכנית, במסגרת תכניות בינוי לביצוע, ותכנית פיתוח.
1.7 קביעת הוראות למימוש התכנית בשלבים והבטחת ביצוע מטלות תחבורתיות ומטלות פיתוח בכל שלב.
2. לשנות בהתאם לכך את תכנית מפורטת מס' 2746 דרום הקריה, תכנית בסמכות הועדה המקומית על שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 4490 מיום 11/2/97; את תכנית מפורטת מס' 2270 דרום הקריה אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 4015 מיום 11.6.92; את תכנית מפורטת מס' 2595, המהווה חלק מתכנית מפורטת מס' 2270 דרום הקריה, אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 4736 מיום 11.3.99.
את תכנית מפורטת 2746 ב' אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 5083 מיום 11.6.2002.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7099חלק79, 98, 107, 111
7100חלק6-94-5, 13, 99-103, 109
7101חלק1, 3-4, 1692, 139-140, 156-168, 171-173, 175-176
7102חלק3-5, 7-11, 18, 43
7104חלק112
7106חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2595שימושים חורגים בדרום הקריהשינוי
תוכניתתא/ 2270לקבוע יעודי קרקע למשרדים מסחר ושירותים ואפשרות לבנית מגורים במקום שטח זהה ששינוי
תוכניתתא/ מק/ 2746תכנון כוללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/2006תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5582. עמוד: 69. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים08/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/08/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/05/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/04/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות31/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2003תאריך פרסום: 31/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5212. עמוד: 3675. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/07/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2002
קבלת תכנית14/04/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים62430/05/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות91303/04/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות89802/01/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות86831/01/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות85518/10/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84131/05/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות83722/04/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות83223/02/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים33531/08/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב67510/06/2002