דרום זמר - הגדלת זכויות בניה בקרקע חקלאית.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרום זמר - הגדלת זכויות בניה בקרקע חקלאית.
מספר: מש/ 8/ 1/ 81
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת זכויות בניה למחסן חקלאי בקרקע חקלאית.

עיקרי הוראות התכנית:

א. הגדלת זכויות בניה למחסן חקלאי ל- 240 מ"ר.
ב. יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנה קיים.
ג. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח ביעוד מבני משק.
ד. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר

תיאור המיקום:
ישוב :זמר 38828 - ימה
דרום זמר
שכונה: דרום ביראלסיכה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8643חלק23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5985. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/06/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/04/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2405. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים15/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/02/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית21/04/2009
החלטה בדיון בהפקדה05/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/11/2008
קבלת תכנית26/10/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה