דרום חולון

תוכנית ח/ 500

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרום חולון
מספר: ח/ 500
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. פיתוח אזור דרום חולון ושילובו בתכנון העירוני והמטרופוליני הכולל תוך חיזוק בסיסה התכנוני-חברתי-כלכלי של העיר, ובכלל זה תכנון מתארי של אזורי מגורים, תעסוקה, מסחר ומשרדים, בנייני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים וקרית ספורט מטרופולינית, פארק עירוני, מערכת דרכים, מרכז תחבורה, תשתיות ומתקנים הנדסיים ועוד.
2. התאמת יעודי ושימושי הקרקע לפריסת הבנייה, מיקומה וגובהה בהתאם להגבלות בניה הנובעות מתמא/ 4/ 2.
3. מיקום והתאמת שימושי הקרקע המטרופוליניים לתמ"מ/ 5, ובפרט- קרית ספורט מטרופולינית ופארק עירוני.
4. קביעת היקף מגורים ותעסוקה לסוגיה, להקצאה בתכניות מפורטות שיכללו איחוד וחלוקה.
5. קביעת היקף מגורים נוסף על ההקצאה בחלוקה החדשה, כתוספת נפרדת של יח"ד לצורך עידוד בסיוע בסילוק מטרדים ובפינוי פולשים ומחזיקים, הנדרש למימוש תכנית זו. הזכויות הנ"ל יוקצו אך ורק כנגד ובתנאי של טיפול במוקדים אלה.
6. חיזוק הבסיס התכנוני-חברתי-כלכלי של העיר ע"י:
- קביעת שטחי תעסוקה ברצף לתעסוקה קיימת, וניצול נגישות לכבישים ארציים ולתחנות הסעת המונים.
- תוספת שטחי מסחר, משרדים ושרותים במע"ר ובשולי הפארק.
7. פיתוח פארק עירוני ייחודי לעיר חולון בשטח של לפחות כ-1,000 דונם ומיקומו בעיקר בתחום הגבלות הבנייה הנובעות מתמ"א 4/ 2. מתוך זה- שימור של כ-400 דונם כדיונת חול טבעית שאיפיינה את שטח העיר בעבר, והפיכתה לפארק טבע עירוני נגיש לציבור.
8. קביעת אזורים לבנייני ציבור באופן שיאפשר שירותים נדרשים לאוכלוסייה במגוון, בכמות ובפיזור התואמים את אוכלוסיית היעד.
9. תכנון דרכים ושמירה על הרצועה לתכנון של המערכת להסעה המונית לשירות הציבור.
10. קביעת מתחם לשימור: "דרך הביטחון" והאתרים שלאורכה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודים בתכניות תקפות- אזורי מגורים, שטח ציבורי פתוח, אחסנה, תעשיה, תעשייה עתירת ידע, שטח שיעודו טרם נקבע, בנייני ציבור, ספורט, שטח פרטי פתוח, דרכים, חניון אוטובוסים, חניון משאיות ומתקני תברואה, לייעודים הבאים- אזורי מגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, פארק, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר תיירות ומבנים ומוסדות ציבור, תעסוקה, מסחר ותעסוקה, מתקנים הנדסיים, שטח לתכנון בעתיד, דרכים וכיו"ב.
2. קביעת סך היקף הבנייה בתכנית כלהלן:
- כ-12,900 יח"ד להקצאה בחלוקה חדשה הכוללות כ-11,400 יח"ד וכ-1,500 יח"ד בשטח לתכנון בעתיד, שהמשך תכנונן מותנה בשינוי תחום הגבלות הרעש בעדכון תמא/ 4/ 2, וכן כ- 930,000 מ"ר (שטח עיקרי) לתעסוקה לסוגיה, כולל מסחר ויעודים רב- תכליתיים.
כ- 2,000 יחד מתוך היח"ד הנ"ל תהינה יח"ד קטנות, ששטחן עד 80 מ"ר כולל ממ"ד. ככל שעד לאישורה של תכניות זו יהיו מנגנונים חוקיים שיאפשרו יעודן של דירות לאוכלוסיות זכאיות דיור, תהיה רשאית ועדת המשנה להתנגדויות להמיר 2,000 יח"ד הקטנות לדירות מסוג זה.
זכויות הבניה הנ"ל למגורים ו/או תעסוקה לסוגיה, יוקצו לכל בעלי הקרקע במסגרת תכניות מפורטות שיכללו "חלוקה חדשה".
- בנוסף עד כ- 800 יח"ד לצורך עידוד בסיוע בסילוק מטרדים ובפינוי פולשים ומחזיקים כפי האמור בסעיף 6.4 בתכנית זו.
- בנוסף כ-175,000 מ"ר (שטח עיקרי) לבנייני ציבור.
התפלגות היח"ד המפורטות לעיל (עד כ-13,700 יח"ד) היא כדלקמן:
- כ-1,300 יח"ד בבנייה שאינה גבוהה.
- כ-12,400 יח"ד בבנייה גבוהה מתוכה כ-3,500 יח"ד למגורים בבנייה גבוהה ביעודים מעורבים וכ-1,500 יח"ד בשטח לתכנון בעתיד.
3. קביעת הוראות לשלבי התכנון הבאים:
קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות למתחמים אשר תכלולנה איחוד וחלוקה מחדש, לרבות איחוד וחלוקה מחדש בלא הסכמת בעלים, עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.
- תנאי לאישור התכנית המפורטת הראשונה מכוחה של תכנית זו, יהיה אישור הוועדה המחוזית לתכנית שתכלול חלוקה של שטח התכנית למתחמים לאיחוד וחלוקה, או אישורו של תשריט הכולל חלוקה כאמור כחלק ובד בבד עם התכנית המפורטת הראשונה.
- בהקצאת הזכויות במסגרת "החלוקה החדשה" יראו תכנית זו והתכניות המפורטות שיאושרו מכוחה כרצף תכנית אחד, באופן שהשווי היחסי של המקרקעין במצב הנכנס יחושב לפי המצב התכנוני ערב אישורה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 3
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6022חלק77, 86
6043חלק691-693, 698, 814-816, 845-860, 877-884, 904-957, 2010, 20232012
6045כל הגוש
6048חלק174, 180-190, 192-221, 225-235, 240, 242-259, 269, 282-286, 288, 295-355, 396, 410-418, 424-459, 462-465, 467-468, 477, 485-487493
6050כל הגוש
6051כל הגוש
6052חלק1-50, 52-157, 179-184, 197-238, 242-243, 246-247, 250-251, 254-255, 260, 291-294158-159, 174-175, 177-178, 185-186, 188-189, 192, 239-241, 244-245, 248-249, 252-253, 256, 259, 261, 264-265, 268-269, 272-273, 276, 290
6053חלק1-290, 293-374, 376, 378291, 375, 377, 379
6734כל הגוש
6735חלק1-205, 207-218, 220, 222-223, 225-232, 245206, 219, 221, 224, 233-237, 244, 246
6736חלק90
6737חלק7, 9-10, 12, 14, 16-22, 24-36, 43-46, 50-64, 71, 73-86, 93, 95-108, 117, 119, 121, 123-130, 146, 148-151, 154-227, 229-233, 383, 385, 387, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 4176, 23, 47-49, 120, 122, 140, 142, 144-145, 147, 153, 228, 381, 389, 419
6738כל הגוש
6739חלק50-97, 99-100, 103-110, 112, 114, 1161-3, 98, 101-102, 111, 113, 115, 117-118, 120, 129-130, 152, 154, 156
6742כל הגוש
6743כל הגוש
6744כל הגוש
6745כל הגוש
6747חלק100, 163-167, 202-203, 205-218, 221222
6751כל הגוש
6752כל הגוש
6755חלק105-109, 118-124, 130-139, 142-148, 167-171, 177-182, 198-199, 205, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 252, 272, 274, 276, 350, 353, 355, 358, 361-363, 372, 374172-173, 266, 286, 290
6757חלק1-8, 35-50, 53-66, 69-76, 79-86, 89-202, 204-205, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228-22968
6759חלק240, 291, 323
6760חלק229-230, 245244
6761חלק4, 7-15, 17-168, 170, 17216
6762כל הגוש
6763חלק5
6764חלק1
7124חלק242
7126חלק18, 207, 209
7127חלק156
7177חלק4, 7-101-3, 5
7178חלק60
7181חלק6, 29
7182חלק34
7183חלק72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתח/ 237/ א/ בי/ 352כביש מהיר לאשדוד בתחומי חולון ובת ים.כפיפות
תוכניתח/ 276/ א"מחסה לחיות"כפיפות
תוכניתח/ 385/ גקרית מיכה - חדרי יציאה לגגשינוי
תוכניתח/ 1/ 15תיקון תכנית המתאר ח / 1 - מרתפיםכפיפות
תוכניתח/ 1/ 10/ אלאפשר בנית פרגולות באזור מגורים א' בבניני קוטג' בצמוד לחדרי יציאה לגג על גגוכפיפות
תוכניתח/ 370אחוד וחלוקה מחדש, קביעת אזורי מגורים ושטחי מסחר והתווית דרכים חדשותשינוי
תוכניתח/ 400/ א"פארק חולון 2000"שינוי
תוכניתח/ 490גשר מעל כביש 4שינוי
תוכניתתדמת/ 2001מסילת ברזל בתוואי אילון דרוםכפיפות
תוכניתח/ 370/ 3קרית רביןשינוי
תוכניתח/ מק/ 400/ ד"מבני ציבור בפארק פרס"שינוי
תוכניתח/ 1תכנית מס' ח/1שינוי
תוכניתח/ 269תכנית מס' 269שינוי
תוכניתח/ 142חולוןשינוי
תוכניתח/ 163ח/163 שינוי לתכנית מתאר חולון מס' ח/1שינוי
תוכניתח/ 163/ בתכנית מס' ח/163בשינוי
תוכניתח/ 167/ אתכנית מס' ח/167א'כפיפות
תוכניתח/ 266תכנית מס' ח/266שינוי
תוכניתח/ 276תכנית מס' ח/276שינוי
תוכניתח/ 1/ 3תוכנית ח/ 1/ 3שינוי
תוכניתח/ 329תכנית מס' ח/329שינוי
תוכניתח/ 366חולוןשינוי
תוכניתח/ 385קרית מיכהשינוי
תוכניתח/ 1/ 4תיקונים בתוכנית המתאר ח/1כפיפות
תוכניתח/ 1/ 4/ אחולון, אזורי תעשיה א',ב',ג'כפיפות
תוכניתח/ 400שינוי תכנית מס' ח-400שינוי
תוכניתח/ 71תכנית מס' ח/71שינוי
תוכניתח/ 1/ 8הוראות בניהכפיפות
תוכניתח/ מק/ 2000/ 1חולון, מצפון לרח' התנאים בשטח הגובל עם בת-יםשינוי
תוכניתח/ מק/ 400/ בתוכנית ח/ מק/ 400/ בשינוי
תוכניתח/ 1/ 23תוכנית גגותכפיפות
תוכניתח/ מק/ 400/ ה"ספארק המים"שינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורפירוט
תוכניתתממ/ 5תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביבכפיפות
תוכניתתמא/ 32תכנית מתאר ארצית מס' 32 - משק הגפ"ם.כפיפות
תוכניתתמא/ 36/ אתכנית מתאר ארצית 36-שינוי א-לתקשורת מתקנים קטניםכפיפות
תוכניתתמא/ 36/ בתכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור גדוליםכפיפות
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
תוכניתתמא/ 23/ אהקמת רשת מסילות ברזל למערכת הסעת המונים משולבת במטרופולין גוש דןכפיפות
תוכניתתמא/ 21תכנית מתאר ארצית - אתרי מלחמת העצמאותכפיפות
תוכניתתמא/ 18/ 4תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראותכפיפות
תוכניתתמא/ 36/ א/ 1תכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור קטניםכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
תוכניתתמא/ 23/ א/ 4תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין גוש דןכפיפות
תוכניתח/ 1/ 7תוספת 30% בניה למגוריםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות07/08/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות11/07/2012תאריך פרסום: 11/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6444. עמוד: 5207. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2012. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/05/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית17/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
פרסום קביעת תנאים ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2731. שנה עברית: התשע .
פרסום קביעת תנאים בעיתונים19/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/10/2009
קבלת תכנית03/12/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים11/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הכנת תכנית ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. עמוד: 4532. שנה עברית: התשסו .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית19/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141431/07/2012
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות111302/07/2012
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב78327/02/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים47717/01/2012
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77625/07/2011
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77527/06/2011
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב76526/07/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב75626/10/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72219/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר קביעת תנאים עפ"י סעיף 78
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה