דרך גישה לבית ספר "מעלה שחרות" - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 137/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך גישה לבית ספר "מעלה שחרות" - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 137/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתוויית דרך גישה לביה"ס תיכון אזורי, ע"י שינויים בייעודי הקרקע וקביעת הוראות לביצוע הדרך כמפורט להלן:

א. שינוי ייעוד שטח חקלאי, שטח מוסד חינוכי ושטח ליעור: לדרכים, לתעלת ניקוז וסוללות הגנה.
ב. קביעת תנאים והנחיות להוצאת היתרים לביצוע עבודות סלילת הדרך והסדרת הניקוז.
ג. התחום בין הדרך לקווי הבניין- בתחום זה הכולל את ייעודי הקרקע שטח חקלאי,
יער טבעי לשימור יחולו כל הוראות התכניות התקפות ויתווספו אליהן מגבלות
קווי הבניין של תכנית.
ד. הקטנת קו הבניין של דרך 90 באזור המעבר התחתי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותיטבתה

תיאור המיקום:
צפונית לקיבוץ יטבתה
בתחום מועצה אזורית חבל אילות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39112חלק7
39113חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 137/ 5קיבוץ יוטבתהשינוי
תוכנית12/ 03/ 137/ 3קרית חינוך יטבתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 977. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/10/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/08/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות24/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1099. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/11/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/11/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2009
קבלת תכנית09/08/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/06/2009
החלטה בדיון בוולק"ח07/07/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית20/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה