דרך גישה לסנסנה

תוכנית 7/ 02/ 305/ 82

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך גישה לסנסנה
מספר: 7/ 02/ 305/ 82
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתווית דרך גישה לסנסנה תוך שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הוראות לביצוע דרך.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי קרקע מיעוד קרקע חקלאית ויער נטע אדם קיים לדרך.
2. קביעת קו בנין כמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
דרומית לסנסנה, מערבית לדרך 60 ומזרחית לדרך 358.
בתחום מועצה אזורית בני שמעון
קואורדינטה X 585520
קואורדינטה Y 190290

גושים וחלקות:
גוש 100219/1 חלקי חלקות 2,7,8

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1948. שנה עברית: התשעא .
החלטה בדיון בהתנגדויות16/11/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4608. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/2009
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה24/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/09/2008
קבלת תכנית08/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית
נוסח הודעה בערבית בדבר דחיית תכנית