דרך גישה לקיבוץ מלכיה

תוכנית ג/ 11934

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך גישה לקיבוץ מלכיה
מספר: ג/ 11934
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית, איזור מלונאות, אזור צבורי פתוח לדרך וסלילת כביש.
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן בצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. הסדרת צמתים.
ד. הסדרת ניקוז: יערך במקביל לתכנון הדרך ע"י הבטחת זרימה מסודרת של מי הגשמים לתוך נחלים קיימים.
ה. שמירה על הנוף: בעת ביצוע סלילת הכביש, תמנע במידה מירבית פגיעה בנוף וסתימת ואדיות ע"י שפיכת חומר חפירה עודף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןמלכיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14340חלק4-5
14341חלק1, 3
14342חלק1, 6
14390חלק13, 20, 23-24, 27
14391חלק6-7
14392חלק11, 18, 29, 31, 34-36, 38
14393חלק1
14394חלק24, 34, 48, 50
14395חלק3, 23, 28-29
14396חלק10, 12, 15
14397חלק9
14398חלק5, 7-8, 22, 24
14399חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4877חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 11151תכנית מפורטת קבוץ מלכיהשינוי
תוכניתג/ 11859מלכיה - שכונה חדשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות05/09/2000תאריך פרסום: 05/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4915. עמוד: 4613. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/07/2000
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/07/2000
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2000
קבלת תכנית07/06/2000