דרך גישה לרכבת צפון באר באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 154

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך גישה לרכבת צפון באר באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 154
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת דרך גישה לתחנת הרכבת צפון ב''ש, שינוי גבולות המגרשים בין רכבת ישראל ואוניברסיטת בן גוריון ושינוי שטח המיועד למבני ציבור לשטח למוסד ציבורי ע''י שינויים ביעודי קרקע.
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. קביעת שטחי הבניה המרביים למוסדות ציבור 55,200 מ''ר מתוכם 34,000 שטח עיקרי. קביעת שטחי הבניה המרביים למסילת ברזל 11,500 מ"ר מתוכם 8,000 מ"ר שטח עיקרי.
ג. הסדרת שטחי חניה עבור תחנת הרכבת.
ד. קביעת קווי הבניין ומספר הקומות.
ה. קביעת הוראות בדבר זכויות מעבר ורישום זיקת הנאה.
ו. קביעת הוראות בדבר מבנים המיועדים להריסה.
ז. קביעת תנאים למתן היתר בניה והוראות לעניין עיצוב ארכיטקטוני ותשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
פינת שד' בן גוריון ושד' אורי בן צבי גרינברג

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38027חלק5-6, 61
38062חלק8
38063חלק8-10
38066חלק1
38084חלק48
38126חלק2, 51, 3-4, 6-7, 9-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 103שינוי לתכנית מתאר קרית המדעשינוי
תוכנית5/ 03/ 108/ 92שינוי מס' 92 לתכנית מפורטת 108/03/5.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/05/2010תאריך פרסום: 06/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6083. עמוד: 2860. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים28/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/02/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות19/10/2009
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2690. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/09/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית20/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2005
קבלת תכנית21/04/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על ביטול אישור והפקדה והפקדה מחודשת
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה