דרך גישה צפונית בשכונת רמת אביב ג' ודרך גישה דרומית לשטח גלילות

תוכנית תא/ 2731/ א/ רש/ 992

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך גישה צפונית בשכונת רמת אביב ג' ודרך גישה דרומית לשטח גלילות
מספר: תא/ 2731/ א/ רש/ 992
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שיפור נגישות לשכונת רמת אביב ג', ע"י הכשרת דרך בחלק הצפוני של השכונה וזאת ע"י:
1. שינוי יעוד חלק משטח חקלאי ומשטח למבני ציבור לדרך חדשה.
2. הקצאת שטח להקמת קטע גשר למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים מעל דרך נמיר.
3. פיתוח מעבר ציבורי להולכי רגל ורוכבי אופניים בין הגשר לשכונת רמת אביב ג'.
ב. שיפור הנגישות לשטחים הדרומיים של "מתחם גלילות", בתחום רמת השרון, ע"י הכשרת דרך בחלק הדרומי של המתחם, וזאת ע"י שינוי יעוד משטח בית קברות ושטח ציבורי פתוח לדרך חדשה.
ג. שינוי בהתאם לכך של תכנית מתאר 815 א' אשר פורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים מספר 2213 מיום 14/04/76, שינוי בהתאם לכך של תכנית מפורטת מספר 1233 א' אשר פורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים מספר 2015 מיום 09/06/74, שינוי בהתאם לכך של תכנית מתאר 1704 אשר פורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים מספר 3381 מיום 23/09/86, ובתחום רמת השרון, שינוי בהתאם לכך של תכנית רש/ 210 א' אשר פורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים מספר 1708 מיום 18/03/71 (להלן: "התכניות הראשיות").

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרון

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6619חלק7
6631חלק211-212
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1233/ אתכנית מפורטת 1233א'שינוי
תוכניתרש/ 210/ ארמת השרון, תכנית מתארשינוי
תוכניתתא/ 1704תכנית מס' 1704 - בית קברותשינוי
תוכניתתא/ 815/ אתכנית מס' 815א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. עמוד: 4523. שנה עברית: התשסו .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט04/07/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות15/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/08/2003תאריך פרסום: 14/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5215. עמוד: 3792. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/07/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה29/07/2002
קבלת תכנית24/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/07/2002