דרך ממזרח לשדה התעופה הקיים - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך ממזרח לשדה התעופה הקיים - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 90
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הסדרת דרך ממזרח לשדה התעופה אילת לרבות הגישה מצפון ע"י:

ב.קביעת הוראות בדבר אחוד וחלוקת מגרשים.

ג.שינוי יעוד קרקע מאזור מלונאות (מג' 1,2,6) מאזור מלונאות וחזית מסחרית (מג' 3,4,5) מאזור מגורים מיוחד (מג' 11,12,13,14, משטח למוסדות ציבור מחקר וחינוך על תיכוני (מג' 16), מאזור מרכז תחבורתי (טרמינל) (מג' 4), משטח ציבורי פתוח, מדרך (מס' 12) מלגונה, משצ"פ פעיל (טיילת) משצ"פ עם זכות מעבר לציבור, מחלק משטח ציבורי מיוחד לספורט ונופש (חלק ממגרש 18) לאזור מיוחד לתכנון עתידי ודרך.

ד.שינוי יעוד קרקע מאזור מרכז אזרחי ומסחרי (מג' 8), משצ"פ פעיל, מאזור מסחר ומשרדים (מג' 9) לאזור מרכז תחבורתי (טרמינל).

ה.שינוי יעוד דרך מס' 5,12,14,15,16 וקטע דרך צפונית לדרך מס' 15.

ו.שינוי יעוד קרקע מאזור מסחרי (מגרשים 10,10א') וביטול דרך מס' 3 לשירותי נופש בידור ומסחר ושצ"פ.

ז.שינוי יעוד קרקע מלגונה לשטח לתכנון בעתיד שצ"פ וחוף ים.

ח.שינוי יעוד דרך לאזור משולב ומסילת ברזל ודרך.

ט.שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח להרחבת דרך מס' 90.

י.קביעת הוראות בדבר מגבלות בגין בטיחות טיסה והוראות לתקופת המעבר לעניין שדה תעופה אילת.

יא.קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

יב.קביעת הוראות בדבר זכויות מעבר ורישום זיקת הנאה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
דרך הערבה, שדה תעופה אילת
נ.צ. דרומית 385/000 : 195/000
צפונית 387/000 : 196/000

גושים וחלקות: 40114 (מוסדר) חלקות 1 -11, 40115 (מוסדר) חלקות
2 -1, 40116 (מוסדר) חלקה 1, חלק מגושים 40067
(לא מוסדר), 40068 (לא מוסדר), 40069 (לא מוסדר),
40053 (לא מוסדר), 40041 (לא מוסדר), 40008 (לא
מוסדר),גוש 40001 (מוסדר) ח"ח 100, גוש 40002
ח"ח 67, גוש 40040 (לא מוסדר).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4008חלק
40001חלק100
40002חלק67
40040חלק
40041חלק
40053חלק
40067חלק
40068חלק
40069חלק
40114חלק1-11
40115חלק1-2
40116חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 23תכנית מיתאר אילת מזרחשינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 40פארק צפרותשינוי
תוכנית2/ 03/ 114/ 61מסוף נוסעים - נמל תעופה אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות11/01/2010
החלטה בדיון בולחוף25/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 844. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/11/2008
פרסום להפקדה בעיתונים30/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/09/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2008
קבלת תכנית01/11/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/11/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית11/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/12/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות