דרך מס' 10 קטע ניצנה - חלוציות - שינוי תוואי

תוכנית ד/ 20/ 02/ 313

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: דרך מס' 10 קטע ניצנה - חלוציות - שינוי תוואי
מספר: ד/ 20/ 02/ 313
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסטת תוואי דרך מס' 10 בקטע שבין ניצנה לחלוציות ושיפור דרך מקומית שבין דרך מס' 80 לדרך מס' 10.

עיקרי ההוראות:
א. ליעד שטחים לדרך.
ב. לקבוע הנחיות ומגבלות בתחום התכנית.
ג. ליעד את השטח המסומן לדרך להקמת דרכים, מתקני דרך, מבני שירות, גשרים, גשרונים,
מעברים, תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה, עבודות בניה, עבודות
סלילה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.
ד. ליעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי, שיקום סביבתי ואמצעים למניעת מפגעי רעש.
ה. לבטל דרכים כנדרש על ידי התכנית.
ו. לקבוע הוראות לביצוע הדרך.
ז. להסדיר הסתעפויות וצמתים.
ח. להסדיר ניקוז, סוללות הכוונה וחציית נחלים בתחום התכנית לפי הוראות סעיף 10
לתמ"א 22 שינוי מס' 4.
ט. דרך מס' 10 הקיימת בתחום התכנית תסווג כדרך מקמית, ורוחבה יצומצם ל- 30 מטר..

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית רמת נגב ומועצה אזורית אשכול
ישובים:כמהין, באר מילכה, חלוצית 3
בין ניצנה לחלוציות (מדרום לכרם שלום) ובסמוך לגבול עם מצרים

קואורדינטה X 540000
קואורדינטה Y 140000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39001חלק2
39006חלק1
39007חלק1-3, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגבשינוי
תוכנית20/ 02/ 101/ 48מאגר מי שטפונות לחקלאות נחל לבןשינוי
תוכנית20/ 02/ 101/ 52שמורת טבע - חולות עגורשינוי
תוכנית20/ 02/ 101/ 53באר מילכה - רמת נגבשינוי
תוכנית7/ 02/ 480ישובי חולות חלוצה במועצה אזורית אשכולשינוי
תוכנית7/ 03/ 287כביש כרם שלום ניצנהשינוי
תוכנית20/ 02/ 101/ 5/ אמסוף ניצנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/10/2012תאריך פרסום: 22/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 500. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים14/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות27/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3457. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/05/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/05/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2010
החלטה בדיון בוולק"ח02/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה03/08/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2009
קבלת תכנית23/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה