דרך מס' 316 - דרך גישה לחירן

תוכנית 11/ 02/ 243

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: דרך מס' 316 - דרך גישה לחירן
מספר: 11/ 02/ 243
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת והסדרת דרך הגישה לישוב חירן ע ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע הדרך כדלקמן:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך, לסלילת כביש ולבנית מחלפון בצומת הדרכים 31/316.
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן לבצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. קביעת קווי בניין לדרך.
ד. הבטחת הסדרי תנועה להתחברויות לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
דרך מס' 316 הינה דרך היוצאת מדרך מס' 31 כ- 5 ק"מ מזרחית לצומת שוקת ממזרח לישוב חורה. הדרך הינה דרך באורך של כ- 9 ק"מ, מדרך מס' 31 לכיוון צפון מזרח, לכיוון יער יתיר.
הדרך תאפשר כניסות לישוב חורה, גישה לבית העלמין חורה וגישה לישוב חירן המתוכנן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100009חלק1
100010חלק2-3, 5-6
100011חלק5, 8
100013חלק1-2
100014חלק1
100015חלק1
100063חלק2
100557חלק85
400079חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
תוכנית11/ 03/ 160/ 1מלאכות צאן בחורהשינוי
תוכנית11/ 02/ 105אזור להתישבות חקלאית - יתירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות12/11/2012
הוגשו התנגדויות06/01/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה בעיתונים17/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4699. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/06/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2008
קבלת תכנית16/09/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/05/2008
החלטה בדיון בוולק"ח06/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית