דרך מס' 38 - קטע שער הגיא - נחם

תוכנית מי/ 846/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מס' 38 - קטע שער הגיא - נחם
מספר: מי/ 846/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שידרוג והרחבת דרך מס' 38 בקטע בין שער הגיא לנחם ע"י הרחבת הדרך , תוספת מפרידנים , ביצוע שינויים במפלס הדרך וטיפול נופי וסביבתי לאורך הדרך .

עיקרי ההוראות:
א. יעוד שטחים לדרך ולדרך ו/או לטיפול נופי .
שינוי הייעודים הקיימים מ-: שטח חקלאי , שצ"פ , שטח למתקנים הנדסיים ועירוניים , שטח לנחל /תעלה מסודרת , שטח עם זכות הנאה לציבור , שטח לתחנת דלק / מרכז תחבורה , שטח למרכז תחבורה, שטח ספורט , שטח ליער קיים , לייעודים של דרך ולדרך ו/או טיפול נופי ונחל.
ב. מתן הוראות לתכנון ולהקמתם של מחלפים ומפרידנים הסתעפויות , צמתים ומעגלי תנועה , מעברים תת קרקעים המתאימים , בין השאר, למעבר בעלי חיים ומעבר אקולוגי על קרקעי.
ג. יעוד השטח לדרך לשם סלילת דרכים , הקמתם של מתקני דרך , מבני דרך , לרבות גשרים , גשרונים , מעברים על ותת קרקעיים , תעלות, גדרות , קירות תומכים ושל כל עבודה הנדסית נוספת הנדרשת לשם הקמת הדרך ומתקניה , הפעלתה ותחזוקתה .
ד. הוראות להריסת מבנים שסומנו בתכנית המצויים בתחום שטח התכנית הנדרשת לצורך ביצוע הרחבת הדרך ושידרוגה על כל מתקניה .
ה. יעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי ושיקום סביבתי ואקולוגי , ולאמצעים למניעת מפגעי רעש .
ו. מתן הוראות מפורטות לביצוע הדרך .
ז. ביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית .
ח. מתן הוראות בנושא הניקוז בשטח התכנית והסדרת נחלים .
ט. מתן הוראות לצמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ואקוסטיים בעת התכנון המפורט לביצוע , ובעת הקמת הדרך ומתקניה .
י. קביעת מגבלות בניה .
יא. קביעת מנגנונים לגמישות והתניות בנוגע לשלביות הביצוע.
יב. הוראות בדבר שימור , העתקה ועקירה של עצים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 4
מסמכיםתצהיר פרסום על גבי שלט
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאשתאול
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמסלת ציון
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהנחם

תיאור המיקום:
דרך מס' 38 בין מחלף שער הגיא לנחם בתחום מטה יהודה
קואורדינטה X 201/400
קואורדינטה Y 633/000
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5768חלק32, 46-477-8, 33, 43, 48, 52
29627חלק6, 10
29630חלק73, 5
29631חלק32, 23
29632חלק3, 6, 9-101-2, 7-8
29633חלק1-5, 7, 126, 8-9, 11, 14
29634חלק1-2, 4
29635חלק1, 3, 5-7, 9-17
29643חלק6, 11, 13
29645חלק2, 7
29647חלק7, 9, 164-5, 10-11, 14-15, 17
29648חלק4-7
29649חלק41, 3
29650חלק5-61-2, 4
29660חלק1
29754חלק
29756חלק14, 16, 181, 4, 7, 9-10, 13, 15, 17
29761חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6030תוספת שימוש של כיתות גן בשטח מגרש מס' 32 - רח' מינץ - שכ' רמותשינוי
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 200/ בפיתוח תיירות ויזמות כלכלית ועסקית במושבים - מרחב תכנון מקומי מטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 350/ יהגדרת שמושי קרקע וקביעת בינוי לתעשיה ,מסחר ותיירות- אזור התעשיה אשתאול.שינוי
תוכניתמי/ 590/ דתוספת מגרשי מגורים - הרחבת מושב אשתאול.שינוי
תוכניתמי/ 511קביעת יעוד קרקע - מסילת ציון.שינוי
תוכניתמי/ 512שינוי יעוד שטח - מסילת ציון.שינוי
תוכניתמי/ 603/ אקביעת תחום הפיתוח וקביעת הוראות בניה - מושב נוחם.שינוי
תוכניתמי/ 323/ אשימור ושיקום חאן שער הגיאשינוי
תוכניתמי/ 733מחלף שער הגיאשינוי
תוכניתמי/ במ/ 590/ במושב אשתאול-תכנית להרחבת המושב.שינוי
תוכניתמי/ במ/ 511/ אמסילת ציון-הקמת אזור מגורים חדש.שינוי
תוכניתמי/ במ/ 350/ דאזור תעשיה - הר טובשינוי
תוכניתמי/ בת/ 350/ ואזור תעשיה הר-טוב -הרחבה.שינוי
תוכניתמי/ 900קביעת שימושים והוראות פיתוח - יער אשתאולשינוי
תוכניתמי/ 959קביעת יעוד להקמת מסעדה בחוות התבלינים - ליד צומת שמשוןשינוי
תוכניתמי/ 995קביעת הגבולות ופירוט התכליות המותרות ביער הקדושים, קק"ל. צומת שואבה ושער הגיאשינוי
תוכניתמשי/ 28הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב מסילת ציון והסביבה בספרי המקרקעיןשינוי
תוכניתמשי/ 32הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב נחםשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםפירוט
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)כפיפות
תוכניתתמא/ 23/ 16/ א/ 1תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערבכפיפות
תוכניתתמא/ 3/ 66תכנית מיתאר ארצית לדרכים-שינוי מס' 66-הוספת מחלף במפגש דרכים ראשיות 38 ו-44.פירוט
תוכניתתמא/ 37/ בתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי צפוניכפיפות
תוכניתתמא/ 22/ 1תכנית מתאר ארצית ליער וליעור - שינוי מספר 1כפיפות
תוכניתתמא/ 22/ 2תכנית מתאר ארצית ליער וליעור שינוי מספר 2 - הוראת מעברכפיפות
תוכניתתמא/ 18/ 4תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראותכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתתל/ 16כביש 1כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
תוכניתתתל/ 24מערכת מים חמישית לירושליםכפיפות
תוכניתתמא/ 22/ 6תכנית מתאר ארצית ליער ויעור - הארכת תקופת המעבר להכנת תכניות מפורטות ליערותכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/2012תאריך פרסום: 10/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6429. עמוד: 4616. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים18/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2012. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות16/06/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר06/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2215. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים31/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/12/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/12/2010
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית08/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/10/2009
קבלת תכנית29/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201201501/04/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201102227/12/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות201104306/10/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות201102509/06/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות201101328/04/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים121806/02/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201000505/10/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים55502/08/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח30205/07/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים42908/06/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200902015/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה