דרך מס' 4 - התחברות זמנית עם דרך מס' 6

תוכנית 6/ 02/ 234/ 24/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: דרך מס' 4 - התחברות זמנית עם דרך מס' 6
מספר: 6/ 02/ 234/ 24/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאפשר בשלב ראשון התחברות זמנית
בין דרך מס' 4 לבין דרך גישה לאשקלון (כביש עירוני
מס' 6), על ידי סלילת צומת במפלס אחד באמצעות
שינויים ביעוד הקרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
שטח בין קוארדינטות רוחב 280,113 - 500,112
שטח בין קוארדינטות אורך 350,121 - 700,120

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
398חלק128, 147, 157, 163, 165
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 02/ 101תכנית מתאר אשקלוןשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/2000תאריך פרסום: 25/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4846. עמוד: 2390. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים14/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2000. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/12/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/11/1999
החלטה בדיון בהתנגדויות18/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/08/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/08/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה26/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות15/07/1999תאריך פרסום: 15/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4784. עמוד: 4745. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1999.
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1999
קבלת תכנית20/12/1998