דרך מס' 444 קטע מגן יאשיה עד דרך 581.

תוכנית מח/ 119

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מס' 444 קטע מגן יאשיה עד דרך 581.
מספר: מח/ 119
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. רקע כללי:
סלילת דרך אזורית, שמטרותיה: מתן קשר ונגישות
לישובים ולמערכות תשתית (קיימות / מתוכננות) לאורך
התוואי, חיבור בין הישובים לאורך התוואי לדרך
מס' 6 (באמצעות חיבור למחלפי דרך מס' 6).
קטע הדרך במחוז מרכז משתלב מדרום כהמשך
לתמא / 31 / א / 16 (המאושרת בתאריך 1.3.98) ומצפון
משתלב בקטע הדרך בתחום מחוז חיפה .(התכנית ג/ד/1203
אושרה בתאריך 3.3.01).
ב. - ליעד שטחים לדרך.
- ליעד שטח להקמת מתקני דרך ומבני שירות.
- לסגור ולבטל דרכים כנדרש ע"י התכנית.
- להסדיר ניקוז.
- למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי יעודי
קרקע קיימים ומאושרים שיווצרו עקב סלילתה ושימושה של
הדרך על פי תכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלו, הכל
על פי תכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגן יאשיה

תיאור המיקום:
דרך מס' 444 קטע מגן יאשיה עד דרך מס' 581.
להלן רשימת הגושים וחלקות שאינם נכללים
בהסדר המעודכן - ישן:
גוש: 7911 חלקות: 1-4, 8-9, 27-28, 52-54
ח"ח: 5-7, 10, 26, 29-31, 49-51, 55-56.
גוש: 7975 חלקות: 2,4,26,28
ח"ח: 1, 3, 8-9, 12, 17-19, 22-23,
גוש: 7978 ח"ח: 34-36, 50.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7907חלק60, 6961-63, 72, 77
7968חלק26, 63-6519-22, 27
7974חלק201-2, 4, 7-8, 11, 13, 18-19, 21-22
7976חלק1-3, 5, 7-8, 136, 9-10, 12, 14-15
7977חלק32, 341-2, 6, 26, 40
8226חלק2-4
8445חלק242-3, 6-9, 21-22, 25
8639חלק1-3, 28
8640חלק1-23, 18-19
8641חלק4, 113, 5
8920חלק10-11, 228-9, 21, 23-24, 30, 32, 39, 41-42, 45-46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 19שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 25תכנון כוללשינוי
תוכניתמשמ/ 113עחשינוי
תוכניתמשמ/ 2עח אדמות חקלאיות אזור 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1497. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים02/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות05/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2002תאריך פרסום: 27/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5090. עמוד: 3208. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/10/1997
קבלת תכנית19/12/1996