דרך מס' 531

תוכנית הר/ ד/ 5310

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מס' 531
מספר: הר/ ד/ 5310
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יעוד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך פרברית מהירה בהתאם לתכנית מתאר ארצית לדרכים, תמא/ 3, והשטחים המסומנים בצבע אפור למסילת ברזל בהתאם לתכנית מתאר ארצית למסילות ברזל, תמא/ 23.
א. שינוי יעוד של שטח שייעודו חקלאי לשטח שייעודו דרך.
ב. שינוי יעוד של שטח שייעודו חקלאי לשטח שייעודו מסילת ברזל.
ג. שינוי יעוד של שטח שייעודו דרך לשטח שייעודו חקלאי.
ד. שינוי יעוד של שטח שייעודו דרך לשטח שייעודו שצ"פ.
2. לקבוע הנחיות להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, קירות אקוסטים, סוללות עפר, וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
3. קביעת קו בנין על פי המסומן בתכנית בקו כחול רציף.
4. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.
5. הסדר הסתעפויות ומחלפים.
6. קביעת מבנים להריסה.
7. קביעת הוראות לטיפול נופי, שיקום סביבתי והפחתת מפגעי רעש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6577חלק198192, 213, 236, 241
6663חלק60, 81, 86, 88, 93, 955-6, 14-15, 61, 87, 90-91, 94, 223, 239, 251-253, 260
7648חלק24, 68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 253/ אתכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ אשינוי
תוכניתהר/ 1313/ אהרצליהשינוי
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2830. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו08/02/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות25/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/05/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2421. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1996
קבלת תכנית21/12/1994