דרך מקומית קרית גת - נחלה

תוכנית ד/ 6/ 02/ 272

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מקומית קרית גת - נחלה
מספר: ד/ 6/ 02/ 272
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לסלילת דרך מקומית, המחברת את דרך מס' 353 עם דרך מס' 35 על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע הדרך, כולל נגישות לשדה משה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
בתחום מועצות אזוריות יואב ולכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34098חלק6-8, 17, 24
34101חלק11, 13, 16, 20
34103חלק4-5, 8-10, 13-17, 20-23
34104חלק2, 6-7, 9-11
34109חלק10, 12, 15
34110חלק2, 5-6, 17, 21, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 251תכנית מיתאר למועצה האזורית יואבשינוי
תוכנית6/ 03/ 192שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריםשינוי
תוכנית6/ 03/ 113שינוי גבולות חלקותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3659. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2008
קבלת תכנית06/04/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/04/2008
החלטה בדיון בוולק"ח03/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200813/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800704/08/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800514/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600622/05/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600510/04/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501214/11/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401026/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47903/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18102/02/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301104/08/2003