דרך רמז הצפון - כביש 8510, עכו

תוכנית ג/ 18579

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך רמז הצפון - כביש 8510, עכו
מספר: ג/ 18579
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרך רמז (כביש 8510) ל- 30 מ' כך שתהווה דרך עורקית עירונית (כהגדרתה בתוכנית מתאר) החוצה את העיר מצפונה ודרומה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית, שטח ציבורי פתוח, מגורים ג' ושטח ללא תכנית מאושרת לדרך מוצעת ברוחב 30.00 מ'.
ב. הרחבת דרך מאושרת מ- 16.00 מ' ל- 30.00 מ'.
ג. ביטול קטעי דרך ושינוי יעוד הקרקע למגורים תוך צירוף שטחי הדרך המבוטלת בהתאמה למגרשי המגורים עפ"י תכנית ג/ 9763.
ד. ביטול קטעי דרך ושינוי יעוד הקרקע לשצ"פ.
ה. שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים תוך צירוף שטחי נדרך המבוטלת בהתאמה למגרשי המגורים עפ"י תכנית מאושרת ג/ 9763.
ו. קביעת מגבלות בניה/ קווי בנין קדמיים למגרשים ביעוד מגורים, אב"צ מסחר ותחנת תדלוק הגובלים בדרך אך אינם כלולים בה.
ז. קביעת הנחיות למבנים קיימים החורגים לרצועת מגבלות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18017חלק1, 5-6, 10-11, 29, 59-60, 141
18019חלק2101-2
18050חלק46, 488-9, 11, 34
18949חלק40-42, 54-5535-36, 38, 47, 58
21116חלק33, 491-2, 7-8, 11-12, 32, 36, 38-39, 41-42, 44-45, 47-48, 52, 59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5685. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/06/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית28/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה03/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/01/2010
קבלת תכנית07/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים44628/12/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000303/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה