דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.

תוכנית גז/ מק/ 102/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.
מספר: גז/ מק/ 102/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים, ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע, ע"פי סעיף 62 א א 1 לחוק.

עיקרי ההוראות:
הסדרת הכניסות לבית חשמונאי ולגזר, ע"י החזרת דרך קיימת שבוטלה בתכנית גז/ 102/ 10.
הפיכת דרך מאושרת לקרקע חקלאית וקרקע חקלאית לדרך מאושרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגזר
מרכזגזרגזרבית חשמונאי

תיאור המיקום:
בית חשמונאי וקיבוץ גזר.
הכניסות לגזר ולבית חשמונאי, מדרום לדרך מס' 424, ומול כפר שמואל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3879חלק112
4635חלק68-69, 71, 80-84
4770חלק3-8, 10-14
5429חלק69, 79
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 102/ 10שינוי יעוד מאתר קרוונים לאזור מגורים, בנייני ציבורומסחר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח06/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2007תאריך פרסום: 31/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5697. עמוד: 3757. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.