דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.

תוכנית גז/ 102/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.
מספר: גז/ 102/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת תוואי דרך קיימת והתוויה מחודשת של דרך.

עיקרי ההוראות:
הסדרת דרכי הכניסה לבית חשמונאי ולגזר, ע"י החזרת דרך קיימת שבוטלה בתכנית גז/ 102/ 10.
הפיכת דרך מאושרת לקרקע חקלאית וקרקע חקלאית לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגזר
מרכזגזרגזרבית חשמונאי

תיאור המיקום:
הכניסות לגזר ולבית חשמונאי, מדרום לדרך מס' 424, ומול כפר שמואל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3879חלק112
4635חלק68-69, 71, 80-84
4770חלק3-8, 10-14
5429חלק69, 79
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 102/ 10שינוי יעוד מאתר קרוונים לאזור מגורים, בנייני ציבורומסחר.שינוי
תוכניתמשמ/ 83שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/08/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות07/09/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית24/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2007תאריך פרסום: 31/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5697. עמוד: 3757. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית21/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים