האגם הנעלם - באזור תמנע

תוכנית 12/ 02/ 112/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: האגם הנעלם - באזור תמנע
מספר: 12/ 02/ 112/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לביצוע עבודות שיקום באזור תעשיה
הקשורה בחומרי גלם על ידי חלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים
וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאילות

תיאור המיקום:
מקום: אזור האגם הנעלם בתמנע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 112/ 1מכרות נחושת תמנעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1627. שנה עברית: התשסה .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/12/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות09/02/2004
פרסום להפקדה בעיתונים09/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4100. שנה עברית: התשסג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/08/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה30/12/2002
קבלת תכנית05/08/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200400209/02/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים34530/09/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201730/12/2002