הגדלת % בניה, שינוי קווי בנין:

תוכנית ג/ 13935

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת % בניה, שינוי קווי בנין:
מספר: ג/ 13935
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי קווי בנין.
1. שינוי בקו בנין צפוני 2.75 מ' בימקום 3.0 מ'.
2. שינוי בקו בנין מזרחי 2.30 מ' במקום 3.0 מ'.
ב שינוי הוראות בניה הקבוע בתכנית ע"י הגדלת מספר קומות משלוש קומות לחמש קומות, והגדלת אחוז בניה מ - 120% ל - 203%.
ג. הגדלת צפיפות מ - 4 ל - 10 יח"ד במגרש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10286חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10789שכונה דרומית - שפרעםשינוי
תוכניתג/ 7025מתאר שפרעםשינוי
תוכניתג/ 9915הוספת סעיף בניינים קיימים, שינוי למתאר, שפרעםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/2006תאריך פרסום: 10/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5518. עמוד: 2535. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים26/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2006. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/02/2006
החלטה בדיון באישור תכנית25/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 683. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/05/2003
קבלת תכנית02/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501825/07/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים45529/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400402/02/2004