הגדלת אזור מגורים בקיבוץ משמר הנגב

תוכנית 7/ 03/ 104/ 2/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אזור מגורים בקיבוץ משמר הנגב
מספר: 7/ 03/ 104/ 2/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח של קיבוץ משמר הנגב.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את המגורים
מבני ציבור, מבני משק ותעשיה, באזורים בהם מותרת
הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו
את מבצעי התכנית.
ז. תכנית מפרטת זו תבטל לאחר אישורה, תכניות קיימות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב

תיאור המיקום:
ישוב: משמר הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
230005חלק1-7, 11, 14-16
234001חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/1992תאריך פרסום: 13/09/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4041. עמוד: 4679. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים28/08/1992תאריך פרסום בעיתון: 28/08/1992.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/1992
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1992
פרסום להפקדה ברשומות19/03/1992תאריך פרסום: 19/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3984. עמוד: 2463. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/1992תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/02/1992
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/12/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/12/1991
קבלת תכנית01/09/1991